punktator Zaświadczenia o zakończonej usłudze:

Zakres danych przekazywanych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe celem potwierdzenia wykonania usługi rozwojowej.
a) na dokumencie księgowym umieszcza co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, podstawę prawną zwolnienia z podatku VAT – jeśli dotyczy; a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania
b) wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie; podmiot świadczący usługi rozwojowe jest obowiązany na uzasadnione wezwanie usługobiorcy wydać mu korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania.
Dokumenty potwierdzające wykonanie usług:
a) kopia faktury, rachunku lub innego równoważnego dowodu księgowego wystawionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; dokument powinien zawierać dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym;
b) kopia zaświadczenia o ukończeniu przez danego uczestnika indywidualnego usług rozwojowych wydanej przez podmiot świadczący usługę rozwojową. Zaświadczenie powinno zawierać tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się, do których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia, lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie;
c) ankiety oceniające usługi rozwojowe wypełnione przez Przedsiębiorcę delegującego pracowników do udziału w usłudze rozwojowej i pracownika Przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze rozwojowej.

 

punktatorRozliczenie wsparcia – dodatkowe dokumenty od 7 maja 2018 roku

W związku z wejściem Uchwały nr 36 w dniu 7 maja 2018 roku, w sprawie: doprecyzowania zapisu §1 pkt 1 Regulaminu naboru do projektu w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w odniesieniu do Poddziałania 8.2.3. Operator informuje, iż weryfikacja zapisów Regulaminu „Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia Przedsiębiorców i ich pracowników wsparcia do przedsiębiorców ściśle powiązanych z województwem śląskim”,

- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, którego główny adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na terenie województwa śląskiego oraz dla którego organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego podatku dochodowego w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie korzystania z usług rozwojowych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego znajdującego się na terenie województwa śląskiego. odbędzie się na podstawie deklaracji PIT za ubiegły rok oraz oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;