punktatorRozliczenie wsparcia – dodatkowe dokumenty od 7 maja 2018 roku

W związku z wejściem Uchwały nr 36 w dniu 7 maja 2018 roku, w sprawie: doprecyzowania zapisu §1 pkt 1 Regulaminu naboru do projektu w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w odniesieniu do Poddziałania 8.2.3. Operator informuje, iż weryfikacja zapisów Regulaminu „Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia Przedsiębiorców i ich pracowników wsparcia do przedsiębiorców ściśle powiązanych z województwem śląskim”,

- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, którego główny adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na terenie województwa śląskiego oraz dla którego organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego podatku dochodowego w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie korzystania z usług rozwojowych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego znajdującego się na terenie województwa śląskiego. odbędzie się na podstawie deklaracji PIT za ubiegły rok oraz oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;