23.08.2018r.

UWAGA!!! Zmiany w dokumentacji rekrutacyjnej od dnia 1 września 2018 roku


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż 21 sierpnia 2018 roku, została podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” stanowiącego podstawowy element procesu wdrażania Osi Priorytetowej VIII Regionalne Kadry Gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach RPO WSL 2014-2020 (uchwała w załączeniu). Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu:

1. Likwidacja kwalifikowalności podatku VAT.
2. Usunięcie zapisu mówiącego o dobrowolności w przyjmowaniu dok. rekrutacyjnych po wskazanym terminie.
3. Doprecyzowanie definicji „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”.
4. Dodanie do opisu PSF istotnych zapisów wynikających z przyjętych uchwał KS PSF. Uchwały nr 36 (dot. sposobu określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) oraz Uchwały nr 35 (dot. określenia momentu weryfikacji poziomu zatrudnienia w przypadku przyznawania premii do dofinansowania dla przedsiębiorstw z odpowiednimi poziomami zatrudnienia osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, oraz osób w wieku 50+)
5. Wprowadzenie obowiązku przesyłania przez Operatora informacji o opłaceniu faktury za usługę rozwojową wraz z podaniem informacji o terminie jej zapłaty do Przedsiębiorcy, który korzystał z usługi rozwojowej.
6. Doprecyzowanie zapisów dotyczących uzupełnień w przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji.
7. Wydłużenie terminu na weryfikację, zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych oraz podpisanie umowy wsparcia przez Operatora z Przedsiębiorcą. Doprecyzowanie zapisów pod kątem informowania o wynikach weryfikacji.
8. Dokonanie zmiany terminu na ocenę usług rozwojowych. Wprowadzenie jednego terminu zamiast dwóch – w zależności od liczby wniosków i natężenia pracy.
9. Wprowadzenie obniżenia poziomu dofinansowania usługi rozwojowej o 20 punktów procentowych, jeśli uczestnikiem usługi jest osoba zaangażowana na podstawie umowy o dzieło oraz w przypadku gdy osoba będąca pracownikiem (umowa o pracę/umowa zlecenie) zatrudniona jest w okresie krótszym niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej. Doprecyzowanie zapisów dotyczących zasad obniżania dofinansowania.
10. Zaktualizowanie zapisów dotyczących przerw w naborze poprzez wprowadzenie harmonogramu przyjmowania wniosków oraz zapisów dot. prowadzenia naborów dedykowanych.
11. Uaktualnienie części Opisu PSF dotyczącej „zakresu danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją projektu”.
12. Zmiana definicji „dnia” w słowniku pojęć (uznanie sobót za dni wolne od pracy).
13. Doprecyzowanie zapisów dotyczących warunków jakie muszą zostać spełnione aby istniała możliwość kwalifikowania kosztów usługi rozwojowej.
14. Wprowadzenie obowiązku poświadczenia notarialnie podpisu osoby posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania Przedsiębiorcy w kontaktach z Operatorem.
15. Wprowadzenie obowiązku przedkładanie przez Przedsiębiorców zaświadczeń o niezaleganiu z US, ZUS/KRUS przed podpisaniem umowy o dofinansowanie usług rozwojowych.


Nowa dokumentacja PSF zacznie obowiązywać od 1 września br.


13.08.2018r.

UWAGA!!!


DEDYKOWANE WSPARCIE DLA OSÓB o niskich kwalifikacjach oraz 50+ Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 13 sierpnia 2018 roku do końca sierpnia 2018 roku, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

• w wieku 50 lat i więcej
• o niskich kwalifikacjach

(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).


26.06.2018r.

UWAGA!!!


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 27 czerwca 2018 roku do odwołania, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

• w wieku 50 lat i więcej

(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).


26.06.2018r.

UWAGA!!!


W związku z wejściem Uchwały nr 36 w dniu 7 maja 2018 roku, w sprawie: doprecyzowania zapisu §1 pkt 1 Regulaminu naboru do projektu w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania w odniesieniu do Poddziałania 8.2.3. Operator informuje, iż weryfikacja spełnienia zapisów Regulaminu „Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność zgodnie z art. 11 Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r., tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia Przedsiębiorców i ich pracowników wsparcia do przedsiębiorców ściśle powiązanych z województwem śląskim”,

- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, którego główny adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na terenie województwa śląskiego oraz dla którego organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego podatku dochodowego w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie korzystania z usług rozwojowych jest Naczelnik Urzędu Skarbowego znajdującego się na terenie województwa śląskiego. odbędzie się na podstawie deklaracji PIT za ubiegły rok oraz oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 Oświadczenie – o niewprowadzeniu zmiany właściwego Urzędu Skarbowego – załącznik znajduje się w zakładce dokumenty projektowe.


20.06.2018r.

UWAGA!!!


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Operator PSF) informuje, iż z dniem 20 czerwca 2018 roku do odwołania, wprowadza dedykowaną rekrutację - jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:
• w wieku 50 lat i więcej
• o niskich kwalifikacjach

(na podstawie Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim).